ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

  • Pagrindinis
  • ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

 

 

Altamedica klinikose teikiamų planinių ambulatorinių ir dienos stacionaro asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinis atnaujinimas ir teikimas vykdomas taikant metodus, būdus ir priemones laipsniškam, savalaikiam bei saugiam personalo ir paciento asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimui.


1. Pacientų aptarnavimo klinikoje principai:
1.1. Prioritetas teikiamas nuotoliniam ASPP (asmens sveikatos priežiūros paslaugų) teikimo būdui (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, slaugytojo konsultacijoms, gydytojų tarpusavio konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui) pagal galiojančius šiuo momentu teisės aktus. Tiesioginio kontakto su pacientu ASPP teikiama tik tuomet, kai dėl paslaugos specifikos jos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu;
1.2. Įstaigos registratūra telefonu ar kitu elektroniniu būdu pacientą registruotoja tik dėl nuotolinių šeimos gydytojo, gydytojo specialisto ar slaugytojo ASPP.
1.3. Dėl šeimos gydytojo, gydytojo specialisto ar slaugytojo tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos pacientą registruoja pats gydytojas arba slaugytojas į bendrą žurnalą, paskirdamas  pacientui vizito į kliniką laiką tokiu periodiškumu, kad konsultuojami pacientai nesusitiktų ar prie kabineto durų lauktų ne daugiau kaip 1 pacientas (ir vienas nuo kito laikytųsi saugaus 2 m. atstumo). Pacientas iš anksto informuojamas, kad  turi atvykti tiksliai nustatytu laiku, dėvėdamas medicininę veido kaukę.

2. Kiekvienam specialistui individualiai yra apskaičiuotas maksimalus per dieną galimų priimti pacientų skaičius, įvertinant specialisto darbo laiką, kabinetų užimtumą, apskaičiuojant kabinetų dezinfekcijos laiką, patalpų vėdinimą po kiekvieno tiesioginio kontakto su pacientu.

3. Sudaromas kiekvieno kabineto atskiras konsultacijų grafikas tiesioginiam kontaktui su pacientu bei nurodomi kabineto dezinfekcijos laikai po kiekvieno tiesioginio kontakto su pacientu.

4. Užtikrintas kabinetų bei kitų klinikos patalpų, daiktų, įrenginių, paviršių valymas dezinfekcija pagal infekcijų kontrolės reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, ir užtikrinta, kad kiekvienas kabinetas bei kitos patalpos (ir juose esantys daiktai, įrenginiai, paviršiai) būtų valomi po kiekvieno paciento vizito. Užtikrinama visų ASPĮ patalpų išvalymas ir dezinfekcija kiekvienos darbo dienos pabaigoje.

5. Įstaigos darbuotojai naudoja asmenines apsaugos priemones, atsižvelgdami į saugumo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. Sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“ priede.

6. Pacientų srautų valdymo principai:
6.1. Atskiriami virusinės infekcijos simptomų turintys pacientai nuo šių simptomų neturinčių pacientų – paskiriamas atskiras laikas nuo sveikų pacientų ir atskiras kabinetas.
6.2. Vyresni nei 60 m. ir (arba) lėtinėmis ligomis sergantys pacientai priimami atskiru laiku ir atskirame kabinete nuo kitų amžiaus grupių pacientų.
6.3. Paskirtos atskiros dienos, laikas, kabinetas bei gydytojas sveikų suaugusių, kūdikių bei vaikų apžiūrai, profilaktinių skiepų atlikimui.
6.4. Paskirtos atskiros dienos, laikas, kabinetas nėščiųjų priežiūrai.
6.5. Pacientams ASPP teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į kliniką pacientas (esant būtinybei – ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko:
6.5.1. Prie įėjimo į kliniką budi bendrosios praktikos slaugytojas ir pacientus įleidžia į įstaigą tik pagal registruotų pacientų sąrašą;
6.5.2. Visiems, prieš įeinant į kliniką, matuojama asmens kūno temperatūra bekontakčiu termometru. Jei asmeniui nustatoma temperatūra daugiau nei 37,0 laipsniai, asmuo į patalpas neįleidžiamas, asmeniui pasiūloma konsultacija Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu;
6.5.3. Įeinantiems į patalpas būtina atlikti rankų dezinfekciją pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas (klinikų registratūrose yra dezinfekcinis skystis);
6.5.4. Patalpose besilankantiems asmenims draudžiamas socialinis (tiesioginis) kontaktas su kitais darbuotojais ir tarpusavyje, būtina laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 1-2 metrai).


“Altamedica” klinikų administracija