Darbuotojų elgesio kodeksas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDGINTRAS“

 

                                                                                                         PATVIRTINTA

UAB „Medgintras“ direktoriaus

                                                                                      2021 m. rugpjūčio 11 d.

                                                                                                         įsakymu Nr. 04B-93

 

UABMEDGINTRAS“  DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. UAB „Medgintras“ (toliau – Įstaiga) darbuotojų elgesio kodeksas (toliau – Kodeksas) nustato pagrindinius Įstaigos darbuotojų elgesio principus, kurių jie privalo laikytis darbo metu.
 3. Kodekso tikslas – kurti geranorišką darbo aplinką, ugdyti profesinę kompetenciją bei tinkamus ir efektyvius įstaigos darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius tarpusavio santykius ir santykius su pacientais, jų atstovais, didinti įstaigos darbuotojų reputaciją visuomenėje, pacientų ir jų atstovų pasitikėjimą įstaiga , kurti  antikorupcinę aplinką ir valdyti interesų konfliktus.
 4. 3. Kodeksas tvirtinamas direktoriaus įsakymu ir skelbiamas viešai Įstaigos informaciniuose stenduose ir interneto svetainėje altamedica.lt.
 5. Kodekse vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai:

4.1. Asmeninis suinteresuotumas įstaigoje dirbančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė  skola, moralinis įsipareigojimas,  turtinė  ar neturtinė nauda arba kitas panašaus pobūdžio interesas.

4.2.  Dovana – bet kuris materialinę vertę turintis daiktas, paslauga ar kita nauda, siūloma ir/ar suteikiama darbuotojui, kai tai yra ar gali būti susiję su tiesioginiu ar netiesioginiu poveikiu jo veiksmams ar sprendimams.

4.3.  Interesų konfliktas – situacija, kai Įstaigoje dirbantis asmuo, atlikdamas  pareigas  ar vykdydamas pavedimą,  privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

4.4. Privatūs interesai – įstaigos darbuotojo (ar jo artimo asmens) asmeninis turtinis ar neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos priimamiems sprendimams atliekant darbo pareigas.

4.5. Darbuotojui artimi asmenys įstaigos darbuotojo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat  jų  tėvai  (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės),  seneliai,  vaikaičiai  ir  jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

4.6. Kitos šiose Rekomendacijose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžiamos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme ir kituose įstatymuose ir teisės aktuose.

 1. Darbuotojas privalo įspėti kitą darbuotoją apie jo elgesį, jeigu jo elgesys galimai pažeidžia Kodeksą. Darbuotojai privalo užkirsti kelią Kodekso, kitų darbuotojų etikos ir elgesio ir (ar) darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų pažeidimams, netoleruoti įstaigos darbuotojų neetiško elgesio, nekompetentingų ir (ar) neteisėtų veiksmų ir nedelsiant imtis priemonių jiems nutraukti. Jeigu darbuotojo įspėjimas apie galimai Kodeksą, kitus darbuotojų etikos ir elgesio ir(ar) darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus pažeidžiantį elgesį neveiksmingas, informuoti apie tai atsakingus darbuotojus. Taip pat darbuotojai privalo pranešti apie galimai darbuotojo ar jų grupės taikomą ar taikytą nereglamentuotą elgesį (taikomas neformalias taisykles), ujimą, elgesį, kuriuo galimai žeidžiamas darbuotojų ir(ar) pacientų asmens orumas, motyvacija dirbti ar gydytis, bendrauti, išsakyti nepasitenkinimą ar kritiką, ir trukdymą tobulėti darbuotojo profesinėje veikloje.

 

 1. DARBUOTOJŲ ELGESIO PRINCIPAI

 

 1. Pagrindiniai darbuotojų elgesio principai, atliekant savo darbą, bendraujant su pacientais ir jų artimaisiais, kitais asmenimis, yra tokie:

6.1. Asmeninės atsakomybės principas.

Darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka paaiškina ir pagrindžia savo sprendimus ar veiksmus.

Darbuotojai turi atsisakyti vykdyti galimai neteisėtus pavedimus, taip pat jei pavedimui vykdyti trūksta įgūdžių, išteklių ar kompetencijos, ir apie tai informuoti pavedimo davėją ir atsakingą darbuotoją.

Darbuotojai asmeniškai atsako už savo (įskaitant kolegialius sprendimus) veiksmų ir neveikimo padarinius, užduočių įgyvendinimą, informacijos ir dokumentų tinkamą naudojimą bei konfidencialumo laikymąsi, tinkamą, rūpestingą, kvalifikuotą ir atsakingą savo pareigų atlikimą.

Darbuotojai, tiesioginiam ir (ar)įstaigos vadovui reikalaujant, ar vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, atsiskaito už savo veiklą.

6.2. Bendradarbiavimo ir pagalbos principas.

Darbuotojai rūpinasi emociškai palaikančio tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo tobulinimu, tarpusavio pakantumu, santykius su pacientais grindžia savo paties mandagiu elgesiu, dėmesingumu, atjauta, geranoriškumu, domėjimusi savijauta ir sunkumais.

Darbuotojai privalo mažinti dėl sprendžiamų problemų kylančią įtampą, spręsti konfliktus.

Darbuotojai turi  neleisti palaikyti tarpusavio priešiškumo ar nuteikti darbuotojus prieš kitus kolegas. Neleidžiama turėti tikslą išvaryti ar išguiti darbuotoją iš įstaigos , jo padalinio ar bendradarbių bendravimo rato ar kitaip atriboti nuo bendravimo, problemų sprendimo ir įsitraukimo į darbo ir bendruomenės veiklą.

6.3. Konfidencialumo principas.

Darbuotojai privalo neskleisti vienų iš kitų sužinotos asmeninės informacijos, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis

Darbuotojas įsipareigoja neskelbti informacijos, kuri jam patikima tvarkyti (naudotis) darbo metu, jos neatskleisti, neprarasti ir neperduoti asmenims, neturintiems teisės jos sužinoti.

Darbuotojui draudžiama dokumentuose ir Įstaigos kompiuteriuose laikomą informaciją naudoti privačių interesų tenkinimui.

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojas užtikrina jam pateiktų dokumentų ir informacijos kompiuterinėse laikmenose saugumą tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti.

Informacija apie pacientą tretiesiems asmenims teikiama tik teisės aktuose nustatytais atvejais ir  tvarka.

6.4. Lojalumo principas.

Darbuotojai privalo darbu ir bendravimu siekti visuomenės gerovės, įstaigos tikslų.

Darbuotojai privalo vengti tokio elgesio ir viešų pasisakymų, kurie galėtų diskredituoti darbuotojo ar įstaigos vardą, silpninti visuomenės pasitikėjimą darbuotoju ir įstaiga.

Informacijos apie neteisėtas veikas atskleidimas nelaikomas lojalumo principo pažeidimu.

6.5. Naujovių ir atvirumo permainoms principas. 

Darbuotojai turi būti atviri kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, naujovėms, turi ieškoti naujų ir veiksmingų būdų, kaip geriau spręsti profesijos, darbo ir bendravimo problemas.

Darbuotojai turi nuolat tobulinti savo profesinę veiklą, taikyti pažangiausius metodus, technologijas, priemones ir gerosios patirties pavyzdžius, visada veikti profesionaliai, siekti žodžio ir veiksmo vienybės.

Darbuotojai turi pripažinti savo darbo klaidas ir jas taisyti.

Darbuotojai turi vieni kitiems padėti išvengti darbo klaidų ir nesusipratimų, vieni kitiems suteikti trūkstamą darbui ir bendravimui reikalingą informaciją.

6.6. Nesavanaudiškumo principas.

Darbuotojai privalo naudoti jam patikėtą  įstaigos, valstybės ir (ar) savivaldybių turtą, darbo metu gautą informaciją, tarnybinę padėtį ir darbą visuomenės gerovei, nesiekti asmeninės naudos ir neteisėto poveikio kitų asmenų sprendimams.

6.7. Padorumo principas.

Darbuotojai privalo elgtis nepriekaištingai, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, nepagrįstų lengvatų ir nuolaidų iš fizinių ir juridinių asmenų, aiškiai apie tai žodžiu pasakyti ir elgesiu tai parodyti.

Darbuotojai privalo savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai, su darbuotojais ir pacientais bei jų atstovais būti pagarbūs, tolerantiški ir paslaugūs, konfliktines situacijas spręsti taikiai ir mandagiai, stabdyti seksualinio priekabiavimo pasireiškimus.

Darbuotojai privalo vengti tokio elgesio, kuris galėtų kenkti darbuotojo asmens garbei ir orumui bei profesijos prestižui.

Darbuotojai įstaigoje ir jos teritorijoje turi dėvėti švarią ir tvarkingą, teisės aktų numatytais atvejais – specialią aprangą, nerūkyti (išskyrus specialiai tam įrengtose vietose), nevartoti alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų.

6.8. Sąžiningumo ir nešališkumo principas. 

Darbuotojai privalo būti objektyvūs, priimti teisingus ir pagrįstus sprendimus, veikti vadovaudamiesi viešaisiais ir pacientų sveikatos ir gerovės interesais, išklausyti visų suinteresuotų pusių argumentus ir pateikti informaciją, kuri padėtų priimti tinkamiausią objektyvų sprendimą.

Darbuotojai turi vienodai elgtis vieni su kitais, pacientais ir jų atstovais, be simpatijų ar išskirtinio dėmesio atskiriems asmenims ar jų grupėms.

6.9. Skaidrumo ir viešumo principas.

Darbuotojų veikla, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, turi būti vieša, suprantama ir atvira įvertinti.

Darbuotojai įstaigos atsakingiems asmenims praneša apie įstaigoje taikomas neformalias taisykles, teisės aktų nustatyta tvarka užtikrina savo veiksmų ir sprendimų viešumą, prireikus pateikia savo sprendimų priėmimo motyvus bei teikia reikiamą informaciją kitiems darbuotojams, pacientams ir jų atstovams.

Viešumo principas gali būti ribojamas siekiant apsaugoti asmens teises, valstybės ar komercinę paslaptį.

6.10. Teisingumo principas. 

Darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir teikdami paslaugas, privalo vienodai tarnauti visiems žmonėms, nepaisant tautybės, rasės, lyties, lytinės orientacijos, kalbos, kilmės, socialinės padėties, religinių įsitikinimų ir politinių pažiūrų, vadovautis visų asmenų lygybės įstatymui principu.

Darbuotojai privalo vienodai būti teisingi nagrinėdami prašymus, skundus, pareiškimus, laikytis įstatymų ir kitų teisės aktų, veikti tik pagal suteiktus įgaliojimus.

Darbuotojai, svarstydami vidaus teisės aktų projektus, priimdami sprendimus dėl darbuotojų skyrimo į pareigas ar atsakomybes –  turi neturėti išankstinių nuostatų dėl tam tikro asmens ar asmenų grupės bei  priimti sprendimus vadovaujantis visiems vienodais vertinimo kriterijais.

 

III. DARBUOTOJŲ TARPUSAVIO SANTYKIAI

 

 1. Įstaigos darbuotojų tarpusavio santykiai turi būti mandagūs, taktiški, sąžiningi, draugiški ir grindžiami geranoriškumu, pasitikėjimu. Darbuotojai turi padėti vieni kitiems darbo veikloje, keistis patirtimi ir žiniomis.
 2. Darbuotojai privalo laikytis solidarumo su savo bendradarbiais, ginti juos nuo nepagrįstos kritikos ir neigiamos įtakos.
 3. Darbuotojas privalo susilaikyti nuo viešų pasisakymų ar svarstymų apie bendradarbių atliekamas darbo užduotis ir veiksmus, apie kitų darbuotojų asmenybę ir jų kompetenciją;
 4. Neigiamas atsiliepimas apie Įstaigos darbuotojus, ypač kitų asmenų akivaizdoje, neleistinas.
 5. Seksualinis priekabiavimas prie bendradarbių laikomas grubiu etikos ir darbo drausmės pažeidimu.
 6. Darbuotojas privalo nevykdyti tiesioginio vadovo pavedimo, jei pavedimas verčia pažeisti įstatymus ir šį Kodeksą. Apie tokį pavedimą pranešama Įstaigos direktoriui.
 7. Netoleruotinas neteisėto, netinkamo Įstaigos darbuotojų elgesio bei nekompetentingumo gynimas. Įstaigos darbuotojai privalo pranešti tiesioginiam vadovui apie bendradarbių nekompetentingumą, neteisėtą, netinkamą elgesį.
 8. Įstaigos vadovas savo vadovaujamoje Įstaigoje privalo:

14.1. netoleruoti asmens įžeidinėjimo ar jo garbės ir orumo žeminimo;

14.2. sukurti vadovaujamame kolektyve darbingą ir draugišką aplinką, užkirsti kelią konfliktams, šalinti nesutarimų priežastis;

14.3. pastabas dėl pavaldžių darbuotojų klaidų ir darbo trūkumų reikšti mandagiai;

14.4. stengtis paskirstyti darbą kolektyve tolygiai, kad būtų efektyviai panaudotos kiekvieno pavaldinio galimybės ir kvalifikacija;

14.5.  viešai nereikšti savo palankumo ar nepalankumo Įstaigos darbuotojams;

14.6. skatinti Įstaigos darbuotojus reikšti savo nuomonę darbo klausimais ir ją išklausyti;

14.7.   deramai įvertinti pavaldinių darbo pasiekimus;

14.8.  būti reikliu ir teisingu pavaldiniams, savo elgesiu ir darbu rodyti jiems pavyzdį.

 1. Darbuotojai turi vykdyti visus teisėtus Įstaigos vadovo nurodymus. Pastebėjęs Įstaigos vadovo klaidą, Įstaigos darbuotojas turi taktiškai apie tai jam pranešti;
 2. Darbo metu kilę darbuotojų tarpusavio nesutarimai turi būti išsprendžiami nedelsiant jų pačių pastangomis, į tiesioginį vadovą kreipiamasi tik kraštutiniu atveju.

 

 1. KODEKSO NUOSTATŲ LAIKYMOSI KONTROLĖ, PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ

 

17.Už Kodekso nuostatų įgyvendinimą ir laikymosi priežiūrą yra atsakingas įstaigos vadovas.

 1. Jei darbuotojas nesilaiko šio Kodekso nuostatų, skundas ar pranešimas teikiamas Įstaigos direktoriui.
 2. Informacija apie Įstaigų darbuotojų galimus pažeidimus nagrinėjama Darbo kodekso ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Darbuotojų elgesys, pažeidžiantis šio Kodekso reikalavimus, yra pagrindas taikyti drausminę atsakomybę.
 4. Drausminės nuobaudos skiriamos Darbo kodekse nustatyta tvarka.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kodeksas papildo Įstaigos darbuotojų teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Įstaigos įstatuose, vidaus tvarkos taisyklėse ir kituose norminiuose aktuose.
 2. Darbuotojai įsipareigoja vadovautis šiuo Kodeksu. Su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinamas kiekvienas Įstaigos darbuotojas. Naujai priimami darbuotojai su šiuo Kodeksu pasirašytinai supažindinami iškart po darbo sutarties pasirašymo.
 3. Kodekso pakeitimus inicijuoja už Kodekso kontrolę atsakingas asmuo, darbuotojai ir/arba Įstaigos direktorius.

 

__________________________________