PACIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

Paciento teisės ir pareigos

 • Pacientai turi teisę gauti prieinamas, kvalifikuotas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų ar iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 • Pacientai turi teisę gauti informaciją apie klinikoje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Su visų teikiamų paslaugų sąrašu, mokamų paslaugų kainynu ir kita su paslaugų teikimu susijusia informacija pacientai gali susipažinti klinikos Registratūroje esančiuose informaciniuose stenduose bei internetinėje svetainėje.
 • Klinikos darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti pacientus apie klinikos darbo tvarką, teikiamas paslaugas, atliekamus tyrimus ir procedūras bei suteikti informaciją kitais klausimais, susijusiais su paciento sveikata.
 • Pacientai turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, medicininio tyrimo duomenis, ligos diagnozę, gydymo metodus, gydymo prognozę bei šios informacijos konfidencialumą. Esant paciento pageidavimui, gydytojas privalo pacientui paaiškinti įrašų jo asmens sveikatos istorijoje reikšmę. Pacientas turi būti supažindinamas su jo medicininiais dokumentais, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei (tai sprendžia pacientą gydantis gydytojas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje.
 • Pacientas turi teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose. Tokiu atveju reikia užpildyti Altamedica klinikos direktoriaus patvirtintą formą dėl susipažinimo su medicininiais dokumentais arba dėl jų nuorašo išdavimo; arba pateikti laisvos formos prašymą ar žodžiu išreikšti tokį pageidavimą, jeigu įmanoma nustatyti asmens tapatybę – ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į Altamedica kliniką dienos.
 • Pacientas turi teisę nežinoti. Klinikos darbuotojai neturi teisės teikti informacijos pacientui apie jo sveikatos būklę, medicininio tyrimo duomenis, ligos diagnozę, gydymo metodus ir gydymo prognozę prieš paciento valią. Paciento valia turi būti patvirtinta paciento parašu paciento medicininiuose dokumentuose. Teisė nežinoti netaikoma tuomet, kai dėl paciento nenoro (atsisakymo) gauti informaciją gali atsirasti žalingų pasekmių pacientui ar kitiems asmenims.
 • Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nenustatyta kitaip. Paciento atsisakymas gydytis įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.
 • Paciento teisės dėl lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, kilmės, tikėjimo, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų yra nevaržomos.
 • Klinikoje laikomasi Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo bei naujausių įstatymo pakeitimų ir papildymų reikalavimų.
 • Pacientui suteikiamos kvalifikuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Gydytojai ir slaugos darbuotojai privalo gerbti pacientų asmens privatumą.
 • Pacientas turi teisę gauti nemokamą asmens sveikatos priežiūrą, pagal Sveikatos draudimo įstatymo reikalavimus.
 • Pacientas turi teisę pasirinkti norimą sveikatos priežiūros specialistą.
 • Pacientas turi būti informuojamas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas bei kvalifikaciją.
 • Klinikoje laikomasi Lietuvos Respublikos Odontologijos praktikos įstatymo reikalavimų:
 1. Pacientas turi teisę: pasirinkti klinikoje dirbantį odontologą; gauti informaciją apie klinikoje teikiamas paslaugas; gauti informaciją apie savo burnos ertmės organų būklę, o taip pat turi teisę ir į šios informacijos konfidencialumą. Nepilnamečiams arba neveiksniems asmenims ši informacija privalo būti suteikiama dalyvaujant jų atstovams, turintiems įgaliojimą pagal įstatymus; gauti informaciją apie atliekamus odontologinės priežiūros (pagalbos) diagnostikos ir gydymo metodus, galimas jų pasekmes, leisti juos taikyti ar jų atsisakyti; ginčyti gautų odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų tinkamumą ar kokybę, įstatymų nustatyta tvarka gauti atlyginimą už žalą, padarytą dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos ar jos darbuotojų kaltės; naudotis įstatymų nustatyto masto ir numatytose įstaigose valstybės ar savivaldybių remiamomis (nemokamomis) odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugomis.
 2. Pacientas privalo rūpintis savo dantų ir burnos ertmės priežiūra; vykdyti odontologų paskyrimus; informuoti odontologus, specialistus, burnos higienistus, kurie teiks odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas, apie turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją.
 • Paciento lėšomis gali būti padaryti jo asmens sveikatos istorijos išrašai bei dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Dėl gydytojo veiksmų padaryta žala pacientui atlyginama teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pacientas turi teisę skųstis:
 1. Būdamas nepatenkintas asmens sveikatos priežiūros paslaugomis ar manydamas, kad pažeistos jo kaip paciento teisės, pacientas turi teisę kreiptis į klinikos administraciją ar pateikti skundą Altamedica klinikos direktoriui.
 2. Pacientų prašymus, pareiškimus, pasiūlymus ir skundus priima administratorius nustatytomis ir paskelbtomis darbo valandomis. Visi skundai dokumentuojami. Skundas turi būti parašytas raštu, įskaitomai, valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą. Rašytine forma pateiktas skundas turi būti paciento pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jei skundą pateikia paciento atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir paciento duomenys, kurio vardu kreipiamasi. Pateikdamas skundą, pacientas privalo pateikti asmens tapatybę patirtinantį dokumentą. Kai pacientas skundą teikia betarpiškai, asmens dokumento kopiją padaro ir patvirtina administratorė. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Skundai, gauti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti saugiu paciento elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
 3. Klinika, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti nagrinėjimo rezultatus pacientui (ar jo atstovui) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
 4. Skundo negali nagrinėti klinikos darbuotojas, susijęs su pareiškėju giminystės ryšiais.
 5. Anoniminiai skundai nenagrinėjami. Taip pat nenagrinėjami skundai, jei įstaiga jau išnagrinėjo skundą tuo pačiu klausimu – apie tai raštu informuojamas pacientas.
 6. Jei skundo negalima išspręsti vietoje (t.y. įstaiga tuo klausimu nekompetentinga), per 5 darbo dienas prašymas turi būti nusiųstas į kompetentingą įstaigą.
 7. Priimant skundą ir jį nagrinėjant, gali būti paprašoma papildomų duomenų iš pareiškėjo ar dokumentų, kurių reikia prašymui išnagrinėti. Jeigu pateikiami dokumentų originalai, padarius kopijas, jie grąžinami pareiškėjui.
 8. Skundas turi būti išnagrinėtas neatidėliojant ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo.
 9. Pareiškėjas, nesutinkantis su prašymo nagrinėjimo rezultatais arba negavęs atsakymo, gali apskųsti šeimos kliniką Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos per metus nuo sužinojimo apie jo teisių pažeidimą, bet ne vėliau nei per 3 metus nuo pacientų teisių pažeidimo padarymo dienos. Taip pat teritorinei ligonių kasai, teismui.
 10. Pareiškėjas, nesutinkantis su klinikos vadovo atsakymu į prašymą, gali skųstis įstaigos direktoriui. Direktoriaus atsakymas į skundą turi būti pateiktas pareiškėjui per 10 darbo dienų.

 • Pacientas turi pareigą rūpintis savo ir savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais; nepažeisti kitų asmenų ir pacientų teisių; rūpintis savo sveikatos draudimu ir kreiptis į kliniką tik įsitikinus, jog jis yra apdraustas (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus), priešingu atveju – už paslaugas pacientas turi mokėti savo lėšomis; vykdyti medicinos darbuotojų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką.
 • Lankydamasis klinikoje pacientas privalo gerbti klinikos darbuotojus ir kitus pacientus; deramai elgtis; laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos; vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų; informuoti specialistus apie nukrypimus nuo nustatyto režimo, dėl kurio jis davė sutikimą; netrukdyti medicinos darbuotojams vykdyti savo pareigų; laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos, tausoti klinikos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Pacientas, norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus.
 • Pacientas privalo informuoti kliniką (atvykęs į registratūrą arba savo internetinėje registracijos paskyroje) apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis.
 • Pacientas gydančiajam gydytojui ar slaugos specialistui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, vartojamus (vartotus) vaistus, operacijas, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir pan., nes, tik suteikęs visą išsamią informaciją apie save, pacientas gali tikėtis progresyvaus medicininio gydymo.
 • Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą dėl jam skiriamų sveikatos priežiūros paslaugų privalo pasirašytinai patvirtinti poliklinikos medicininiuose dokumentuose ir, sutikęs su teikiamomis paslaugomis, vykdyti nurodytus paskyrimus ir rekomendacijas. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
 • Pacientui nesilaikant savo pareigų, tuo sukeliant grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdant kitiems pacientams gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, poliklinikos sveikatos priežiūros specialistai turi teisę atsisakyti teikti paslaugas, apie šį faktą pažymėdami paciento medicininiuose dokumentuose.
 • Pacientui draudžiama:
  1. savavališkai lankytis poliklinikos tarnybinėse patalpose;
  2. gydytojų apžiūros (konsultacijų) bei kitų diagnostinių ar gydymo procedūrų metu naudotis mobiliuoju telefonu;
  3. į kliniką ar jos teritoriją atsinešti šaltąjį ir/ar šaunamąjį ginklą;
  4. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas klinikos patalpose ir/ar teritorijoje, išskyrus šių medžiagų vartojimą gydymo tikslais, dalyvaujant asmens sveikatos priežiūros specialistui;
  5. į kliniką atsivesti (atsinešti) gyvūnus.