INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS VIDINIU KANALU TEIKIMO IR KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

1. BENDROSIOS NUSTATOS

 1.1. UAB „Medgintras“ (toliau – Klinika) Informacijos apie pažeidimus vidiniu kanalu teikimo ir konfidencialumo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vidines administracines procedūras, užtikrinančias Klinikos informacijos apie pažeidimus vidiniu kanalu teikimo tvarką, gautos informacijos turinio ir duomenų, leidžiančių identifikuoti informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį, konfidencialumą.

 

2. PRANEŠIMŲ TEIKIMO TVARKA

2.1. Klinikoje informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų, kurie apibrėžti Tvarkos aprašo 2.3. punkte.

2.2. Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

2.3. Pranešant apie pažeidimus Klinikoje, informacija teikiama užpildant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinto Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo priedą „Pranešimas apie pažeidimą“ arba pateikiant laisvos formos pranešimą, kuriame nurodoma:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti;
 • sužinojimo apie pažeidimą data ir faktinės aplinkybės;
 • asmens, pranešančio apie pažeidimą vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefonas, kiti kontaktiniai duomenys;
 • jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžianti galimo pažeidimo požymius;
 • ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė kam nors; jei pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas.

2.4. Asmuo, gali pranešti apie pažeidimą tiesiogiai Lietuvos Respublikos prokuratūrai, kai yra bent viena iš aplinkybių:

 • pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
 • būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
 • vadovaujantys, su Klinika darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
 • informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
 • yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
 • asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su Klinika nebesieja darbo ar kiti teisiniai santykiai.

 

3. KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS

3.1. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys.

3.2. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

3.3. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

3.4. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų įstaigoje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

3.5. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, gali konsultuotis su Kompetentingu subjektu dėl savo teisių gynimo būdų ar priemonių.

3.6. Kompetentingas subjektas bei kiti asmenys, kurie dėl savo vykdomų darbo funkcijų specifikos (pvz., kompiuterinės įrangos administratoriai) turi galimybę susipažinti su vidiniu informacijos kanalu (pvz., elektroniniu paštu: pranesk@medgintras.lt gaunamų pranešimų turiniu ir / ar sužinoti pranešėjo duomenis, prieš pradėdami dirbti pasirašo papildomus konfidencialumo pasižadėjimus.

3.7. Klinikos darbuotojai, kuriems tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo šią informaciją, dokumentus perduoti Kompetentingam subjektui ir užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą. Už šių bei kitų Tvarkos aprašo nuostatų pažeidimą Klinikos darbuotojams taikoma įstatymuose nustatyta atsakomybė.

3.8. Pranešimas ir su jo nagrinėjimu susiję dokumentai, saugomi 3 (trejus) metus nuo paskutinio dokumento gavimo dienos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PATVIRTINTA
UAB „Medgintras“ vadovės
2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.04B-108