Vaistinių preparatų bei medicininės paskirties produktų reklamos, reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka

PATVIRTINTA
UAB „Medgintras“ direktoriaus

 

VAISTINIŲ PREPARATŲ BEI MEDICININĖS PASKIRTIES PRODUKTŲ REKLAMOS, REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ ORGANIZAVIMO TVARKA
 1. Vaistinių preparatų (toliau VP. VP – tai vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, kadangi atitinka vieną šių kriterijų: 1 – pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2 – dėl farmokologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas ar diagnozuoti žmogaus ligas) bei medicininės paskirties produktų (toliau MPP. MPP – tai farmacinę formą turintis maisto produktas, kurio sudėtyje yra biologiškai aktyvių medžiagų, lemiančių jo poveikį fiziologinėms žmogaus organizmo funkcijoms, nustatytą klinikiniais tyrimais ir (ar) pagrįstą moksline literatūra, ir kuris organizmui, jo sistemoms ar organams stiprinti, jų veiklai palaikyti) reklamuotojas (toliau – Reklamuotojas) – fizinis asmuo, medicininės paskirties registracijos pažymėjimo turėtojo ar jo įgalioto atstovo Lietuvos Respublikoje įgaliotas vykdyti medicininės paskirties produktų reklamą.
 2. Altamedica klinika neima mokesčio iš reklamos davėjo už reklaminį renginį, kuris organizuojamas jo prašymu. Vaistų reklamuotojams užtikrinamos vienodos galimybės dalyvauti Altamedica klinikos reklaminiuose renginiuose. Šie vizitai organizuojami taip, kad nepažeistų Altamedica klinikos vidaus tvarkos taisyklių, netrukdytų gydytojų darbo ir nepažeistų pacientų teisių, suteikiant jiems sveikatos priežiūros paslaugas.
 3. Reklamuotojų vizitai į Altamedica kliniką pas sveikatos priežiūros specialistus negali būti organizuojami pacientų priėmimo metu.
 4. Reklamuotojas, norėdamas Altamedica klinikoje organizuoti reklaminį renginį, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos turi raštu ar elektroniniu būdu pateikti Altamedica klinikos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui prašymą organizuoti reklaminį renginį (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodyta:
  4.1. informacija apie reklamos davėją (atstovaujamos įmonės pavadinimas, kontaktiniai duomenys);
  4.2. reklaminio renginio pobūdis: renginys skirtas tik Altamedica klinikos sveikatos priežiūros specialistams ar ir kitų Altamedica klinikų sveikatos priežiūros specialistams;
  4.3. siūloma reklaminio renginio data ir renginio trukmė;
  4.4. kokios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistams skirtas reklaminis renginys;
  4.5. reklaminio renginio tema, numatomo(-ų) pranešimo(-ų) pavadinimas(-ai);
  4.6. numatomos pateikti informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą ar vaistinius preparatus reklaminiame renginyje išsamesnis aprašymas.
 5. VP ir MPP reklama privalo būti vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymu Nr. 1128, vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro  2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu  Nr. V-1518 ,, Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 49 straipsnio 8 dalimi ir 51 straipsnio 4 dalimi bei atsižvelgiant į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, susijusio su žmonėms skirtais vaistais (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 27 tomas, p. 69), su paskutiniais  pakeitimais, padarytais 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/26/ES (OL 2012 L 299, p.1), nuostatas , IFPA ir VGA vaistų rinkodaros ir etikos kodeksu, Medicininės paskirties produktų reklamos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu.
 6. Reklaminis renginys gali būti skirtas informacijai apie vieną ar kelis reklamuojamus vaistinius preparatus pateikti. Jame gali dalyvauti daugiau negu vieno vaistinio preparato registruotojo vaistų reklamuotojai.
 7. Altamedica klinikos vadovas ar jo įgaliotas asmuo registruoja pateiktus prašymus Reklaminių renginių registravimo žurnalas (popieriniame arba elektroniniame) ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos leidžia organizuoti reklaminį renginį (suderina reklaminio renginio datą, renginio trukmę ir tematiką) arba pateikia motyvuotą rašytinį atsisakymą leisti organizuoti reklaminį renginį. Reklaminio renginio laikas parenkamas taip, kad kuo daugiau atitinkamos profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistų turėtų galimybę dalyvauti reklaminiame renginyje ir jis nebūtų organizuojamas šių specialistų darbo metu, skirtu pacientams priimti. Reklaminių renginių registravimo žurnale registruojamas numatytas reklaminis renginys, reklamuotojo vardas, pavardė, darbo įstaiga, renginio data, laikas, trukmė, tema, kokių profesinių kvalifikacijų sveikatos priežiūros specialistams jis skirtas. Ši informacija  viešai skelbiama Altamedica klinikos interneto svetainėje ir registratūroje.
 8. Praėjusių metų Reklaminių renginių registravimo žurnalas (duomenys) Altamedica klinikoje saugomas 5 metus.
 9. Altamedica klinikos vadovas ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos informaciją apie suplanuotą reklaminį renginį elektroniniu paštu ar tiesiogiai paskelbia Altamedica klinikos sveikatos priežiūros specialistams.
 10. Reklamos davėjas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos praneša Altamedica klinikos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvyksiančio vaistų reklamuotojo vardą, pavardę, pareigas. Kiekvienas reklaminio renginio dalyvis pasirašo registracijos lape, nurodydamas vardą, pavardę, darbovietę ir kontaktinius duomenis. Altamedica klinika tvarko šiuos duomenis reklaminių renginių ir juose dalyvavusių specialistų apskaitos ir Taisyklėse nurodytų reikalavimų laikymosi priežiūros tikslais. Altamedica klinika asmens duomenis saugo dvejus metus nuo reklaminio renginio dienos. Reklaminio renginio dalyvių skaičius pateikiamas vaistų reklamuotojui.
 11. Altamedica klinika dėl objektyvių priežasčių turi teisę atšaukti numatytą reklaminį renginį. Apie tai ji turi skubiai, bet ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną raštu ar elektroniniu būdu informuoti reklamuotoją. Atitinkamai reklamuotojas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną pranešti atsakingam asmeniui apie tai, kad dėl objektyvių priežasčių vaistų reklamuotojas negali atvykti į numatytą reklaminį renginį. Atsakingas asmuo apie neįvykusį reklaminį renginį turi pažymėti Reklaminių renginių registravimo žurnale ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo numatyto reklaminio renginio dienos. Informacija apie atšauktą ar neįvykusį reklaminį renginį turi būti viešai skelbiama Altamedica klinikos interneto svetainėje ir registratūroje, skelbimų lentoje.
 12. Pasibaigus renginiui, vaistų reklamuotojas pasirašo popieriniame Reklaminių renginių registravimo žurnale, patvirtindamas, kad renginys įvyko. Elektroniniame Reklaminių renginių registravimo žurnale atsakingas asmuo įrašo patvirtinimą, kad renginys įvyko.
  Altamedica klinika turi raštu informuoti Tarnybą apie tai, kad vaistų reklamuotojas galėjo pažeisti Taisyklių reikalavimus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo galimo Taisyklių reikalavimų pažeidimo nustatymo dienos.
 13. Sveikatos priežiūros specialisto dalyvavimas reklaminiuose renginiuose yra savanoriškas. Reklaminiame renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip du sveikatos priežiūros specialistai, kuriems, atsižvelgiant į jų profesinę kvalifikaciją, jame numatoma pateikti informacija apie reklamuojamą vaistinį preparatą yra aktuali. Reklaminiame renginyje gali dalyvauti skirtingose Altamedica klinikose dirbantys sveikatos priežiūros specialistai.
 14. Informacija apie tai, kur ir kaip pateikti prašymus, kur jie saugomi, Altamedica klinikos telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas, kuriais būtų galima susisiekti su atsakingu asmeniu, skelbiami Altamedica klinikos interneto svetainėje, ir popieriniame variante Altamedica klinikos registratūroje, skelbimų lentoje, kad būtų užtikrinta galimybė reklamos davėjams bei Altamedica klinikos sveikatos priežiūros specialistams su ja susipažinti.

VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICININĖS PASKIRTIES PRODUKTŲ REKLAMUOTOJO PAREIGOS

 1. Prieš atvykstant į Altamedica kliniką reklamuotojas privalo užsiregistruoti ir atvykti registracijos metu paskirtu laiku, neturi trukdyti tiesioginiam specialisto darbui pacientų  priėmimo metu.
 2. Kiekvieno vizito į Altamedica kliniką metu pateikti specialistui reklamuojamo VP charakteristikų santrauką arba nurodyti kaip ši santrauka yra pasiekiama, Interneto svetainėje ir reklaminiame renginyje, organizuojamame asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, privalo būti (kitoje specialistams skirtoje vaistinio preparato reklamoje gali būti) pateikiama paciento priemoka arba priemoka, apskaičiuota pritaikius Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos deklaruotas gamintojų nuolaidas, jeigu reklamuojamas vaistinis preparatas yra įrašytas į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, ir vaistinio preparato pakuotės maksimali mažmeninė kaina, jeigu reklamuojamas vaistinis preparatas neįrašytas į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną.
 3. Nešioti darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą) taip, kad būtų aiškiai atpažįstamas darbo metu.
 4. Dalyvaudamas Altamedica klinikos vykstančiame reklaminiame renginyje, pateikti kiekvieno reklamuojamo vaistinio preparato charakteristikų santrauką arba užtikrinti jos prieinamumą kitomis priemonėmis.
 5. Perduoti Altamedica klinikoje vykusio reklaminio renginio metu gautą informaciją apie reklamuojamo vaistinio preparato vartojimą, ypač apie pastebėtas nepageidaujamas reakcijas, vaistinio preparato registruotojo mokslo tarnybai.

 ALTAMEDICA KLINIKOS PAREIGOS

 1. Altamedica klinika vaistų reklamuotojams užtikrina vienodas galimybes dalyvauti Altamedika klinikos reklaminiuose renginiuose.
 2. Reklamuotojo vizito metu įvykus vizitų organizavimo tvarkos pažeidimams, Altamedica klinika praneša apie tai reklamuotojo darbovietės administracijai.
 3. Skirti Altamedica klinikoje esančias patalpas, pritaikytas VP ar MPP reklamai.
 4. Vadovautis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 52 straipsniu, kuriame yra numatyti bendrieji farmakologinio budrumo reikalavimai.

 PAPILDOMI REIKALAVIMAI

 1. Asmeninis reklamuotojo susitikimas Altamedica klinikoje su sveikatos priežiūros specialistu gali trukti ne ilgiau kaip 10 minučių.
 2. Reklamuotojo organizuojamas reklaminis renginys, organizuojamas Altamedica klinikos sveikatos priežiūros specialistų grupei, gali trukti ne ilgiau kaip 30 minučių.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Už VP ir MPP reklamuotojų vizitų organizavimą Altamedica klinikose yra atsakingi klinikų vadovai.
 2. Altamedica klinikų VP ir MPP reklamuotojų vizitų organizavimo tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos.
 3. Ši vizitavimo tvarka gali būti keičiama ir papildyta jei keičiasi jai įtaką turintys įstatymai, jei keičiasi vidinė klinikos darbo tvarka arba įstaiga yra reorganizuojama.
 4. Su vizitavimo tvarka yra supažindinami Altamedica klinikų darbuotojai ir ši tvarka yra skelbiama viešai Įstaigos internetiniame puslapyje bei registratūroje.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tvarka paruošta  vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro  2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu  Nr. V-1518 ,, Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 49 straipsnio 8 dalimi ir 51 straipsnio 4 dalimi bei atsižvelgiant į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, susijusio su žmonėms skirtais vaistais (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 27 tomas, p. 69), su paskutiniais  pakeitimais, padarytais 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/26/ES (OL 2012 L 299, p.1), nuostatas .

Ši tvarka netaikoma tais atvejais, kai yra teikiama farmacinė informacija, kuri nėra vaistinio preparato reklamos sudėtinė dalis.