VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Vidaus tvarkos taisyklės

I . BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UAB „Medgintras“ (toliau – Įstaiga) vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės)
reglamentuoja vidaus tvarką, apibrėžia darbuotojų ir besilankančių joje pacientų santykius ir elgesį.
2. Įstaiga veikia, vadovaudamasi Steigėjo patvirtintais įstatais, galiojančiais Lietuvos Respublikos
įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais,
nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis)
reguliuojančiais įstaigos veiklą.
3. Be šių taisyklių, įstaigos darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas apibrėžia darbuotojų darbo
sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai (toliau- Instrukcijos), Įstaigos
direktoriaus įsakymai, Kokybės vadybos sistemos procedūros.
4. Šių taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos
Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai.
5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
5.1. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi klinikos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to ar jis
sveikas ar ligonis, ir gaudamas šias paslaugas turi teisės aktais nustatytas teises bei pareigas;
5.2. Nepilnametis pacientas – pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų,
kuriuos teismas pripažino visiškai veiksniais (emancipuotais);
5.3. Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas
pagal pavedimą. Atstovą pagal pavedimą pasirenka pacientas tai patvirtindamas savo parašu. Atstovo
pagal pavedimą įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
5.4. Nemokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios
kompensuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos teisės
aktuose, bei asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos
draudimo lėšų, kaip tai nustatyta Sveikatos draudimo įstatyme ir dėl kurių Šeimos klinika turi sutartį su
teritorine ligonių kasa, bei teikiamos tokia tvarka, kokią numato teisės aktai;
5.5. Mokamos paslaugos – tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias susimoka
patys pacientai arba už juos gali mokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savarankiškos draudimo
įstaigos taip, kaip numatyta teisės aktuose ar Įstaigos direktoriaus įsakymuose.

II. ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

6. UAB „Medgintras“ yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti uždaroji akcinė
bendrovė, teikianti jos įstatuose nustatytas paslaugas ir turinti teisę:
6.1. turėti sąskaitas banko įstaigose, antspaudą;
6.2. naudoti, valdyti, pirkti ar kitokiais būdais įsigyti savo veiklai reikalingą turtą bei disponuoti
juo Lietuvos Respublikos įstatymuose bei UAB „Medgintras“ įstatuose nustatyta tvarka;
6.3. teikti labdarą ir paramą;
6.4. teikti nemokamas ir mokamas paslaugas, nurodytas įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje;
6.5. sudaryti sandorius ir prisiimti įsipareigojimus;
6.6. stoti į ne pelno organizacijų bei kitų privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;
6.7. naudoti bendrovės lėšas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti;

6.8. skelbti konkursus priemonėms ir darbams, susijusiems su įstaigos veikla, įsigyti.
7. Įstaigoje dirbantys asmens sveikatos priežiūros specialistai turi teisę pasirinkti vieną iš
Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka aprobuotų diagnostikos ir gydymo metodikų bei
technologijų;
8. Veikos procesams gerinti Įstaiga yra įdiegusi Kokybės vadybos sistemą (toliau – KVS) ir dirba
vadovaudamasis patvirtintomis KVS procedūromis.
9. Įstaiga privalo:
9.1. užtikrinti būtinosios medicinos pagalbos teikimą (būtinosios pagalbos mastą ir teikimo
tvarką nustato Sveikatos apsaugos ministro įsakymais);
9.2. teikti tik tas nemokamas ir mokamas asmens priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigos
asmens sveikatos priežiūros licencijoje;
9.3. užtikrinti, kad būtų naudojamos tik tokios sveikatos priežiūros technologijos, gaminiai ir
priemonės, kurios yra aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje;
9.4. užtikrinti, kad būtų tinkamai pildomos ir saugomos asmens sveikatos istorijos, asmens
ambulatorinio gydymo apskaitos kortelės ir kita teisės aktais patvirtinta medicininė dokumentacija;
9.5. užtikrinti vienodas pacientų teises į teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
9.6. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai Įstaiga privalo pateikti informaciją
apie pacientą arba kai pacientas duoda sutikimą skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę.
9.7. užtikrinti, kad informacija apie pacientą valstybės institucijoms ar kitoms įstaigoms būtų
teikiama tik teisės aktų nustatyta tvarka;
9.8. užtikrinti, kad būtų įgyvendintos būtinosios visuomenės sveikatos priežiūros priemonės,
nurodytos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinimo sąraše;
9.9. atlyginti teikiant paslaugas paciento sveikatai padarytą žalą;
9.10. teikti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad pacientas turi teisę
tokias paslaugas gauti, taip pat mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
9.11. apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, nedelsdama
pranešti teisėsaugos institucijoms;
9.12.užtikrinti, kad darbuotojai pagarbiai ir efektyviai bendrautų su pacientais bei jų šeimos
nariais, turinčiais skirtingus kultūrinius pagrindus, religinius įsitikinimus ir sveikatos priežiūros
poreikius.
10. Teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą ir Sveikatos
apsaugos ministeriją apie nustatytas vidaus infekcijas, jų protrūkius bei kitus pavojaus pacientų
sveikatai atvejus.
11. Įstaigos darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo informuoti pacientus apie Įstaigos darbo
tvarką, teikiamas paslaugas, atliekamus tyrimus ir procedūras bei suteikti informaciją kitais klausimais,
susijusiais su paciento sveikata.

III. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ IR
APTARNAVIMO JOJE TVARKA

12. Pacientas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų be siuntimo gali kreiptis į šeimos
medicinos gydytojus, bei visus pirminio lygio specialistus, t.y. odontologą, psichiatrą. Prireikus, minėti
gydytojai, pacientą nukreipia konsultacijai pas reikiamą specialistą.
13. Dėl būtinosios pagalbos atvykusį pacientą gydytojas priima ir suteikia pagalbą,
vadovaudamasis būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu (Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. V-598 redakcija).
14. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos
paslaugas) teikiamos tik patikrinus, ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.
15. Pacientai, atvykę į Įstaigą, registratūroje turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą: Lietuvos Respublikoje galiojantį pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą
(jaunesni nei 18 metų).
16. Pacientai pas gydytoją iš anksto gali užsiregistruoti atvykę į Įstaigos registratūrą, paskambinę
telefonu, internetu. Sudėtingais atvejais (turintys specialiųjų poreikių, naudojantys daugiau nei tris
medikamentus, neįgalūs pacientai ir kt.) gali prašyti ilgesnės apsilankymo trukmės (prieš tai suderinę
su savo gydančiu gydytoju). Registratūrų darbo laikas, adresai, telefonų numeriai, gydytojų darbo
grafikai skelbiami įstaigos interneto svetainėje, informaciniuose leidiniuose, informaciniuose
stenduose.
17. Atvykę registruotis į Įstaigą, pacientai gauna vizito lapelį, kuriame nurodyta priėmimo data ir
laikas, gydytojo pavardė, kabineto numeris.
18. Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai registratūros darbuotojui nurodo
vardą, pavardę, gimimo datą, telefono numerį. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti registratūros
darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo kabineto numerį.
19. Pacientai pas gydytoją priimami vizito lapelyje nurodytu laiku. Jei pacientas pavėluoja į
priėmimą pas gydytoją daugiau nei 30 min., jo priėmimas tą dieną nėra užtikrinamas.
20. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas
laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijos laiku.
21. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku, privalo:
21.1. apie tai pranešti, paskambindamas telefonu į registratūrą ir susitarti dėl kito priėmimo laiko;
21.2. atšaukti internetu registruotą vizitą.
22. Gydytojui susirgus ir nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius
pacientus, pacientai apie tai informuojami telefono skambučiu ar elektroniniu paštu, jei yra nurodę
aktualų kontaktinį telefono numerį ar saugų elektroninį paštą.
23. Diagnostikos, procedūrų kabinetuose pacientai priimami tik gydytojui paskyrus.
24. Jei pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba neprisirašęs Įstaigoje
(išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus), už gydytojo konsultaciją turi susimokėti Įstaigos
kasoje pagal tuo metu galiojančius paslaugų įkainius.
25. Paslaugos neteikiamos neblaiviems, apsvaigusiems nuo narkotikų ar psichotropinių medžiagų
asmenims (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą). Kilus įtarimui dėl paciento blaivumo, apsvaigimo nuo
narkotinių ar psichotropinių medžiagų, paslaugą teikiantis darbuotojas pasiūlo pacientui pasitikrinti dėl
blaivumo ir/ar apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Paciento atsisakymas laikomas
neblaivumo ir/ar apsvaigimo fakto pripažinimu bei fiksuojamas medicininėje dokumentacijoje.
26. Priėmimo metu gydytojas įvertina paciento nusiskundimus, ligos anamnezę, atlieka objektyvų
tyrimą, nustato diagnozę, paskiria tyrimus ir specialistų konsultacijas (jei reikalinga) bei gydymą,
pakartotinį apsilankymą (jei reikalinga). Laikoma, kad savarankiškai į Įstaigą dėl ambulatorinių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų atvykęs ar į namus sveikatos priežiūros specialistą iškvietęs pacientas yra

informuotas ir sutinka, kad jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę paskirtų ir atliktų būtinus tyrimus
bei gydymo procedūras.
27. Teikiant paslaugas pacientui, paslaugos teikimo vietoje gali būti tik pacientas, jo atstovas,
paslaugas teikiantys asmens sveikatos priežiūros specialistai. Atstovai savo veiksmais neturi teisės
trukdyti paslaugas teikiantiems asmens sveikatos priežiūros specialistams.
IV. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

TEIKIMO ĮSTAIGOJE TVARKA

28. Įstaigoje teikiamos pirminio lygio ir gydytojų specialistų ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugos, nurodytos galiojančioje Įstaigos licencijoje.
29. Pirminio lygio nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos visiems
pacientams, kurie yra prisirašiusių prie Įstaigos gyventojų sąraše ir teisės aktų nustatyta tvarka yra
apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Su nemokamų paslaugų nomenklatūra, jų teikimo tvarka
įstaigoje galima susipažinti interneto svetainėje www.altamedica.lt ir padalinių informaciniuose
stenduose.
30. Įstaiga teikia gydytojų specialistų ir kitas mokamas ambulatorines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, kurių teikimą ir apmokėjimą už jas reglamentuoja teisės aktai ir Įstaigos
direktoriaus įsakymai. Paslaugų asortimentą reglamentuoja Įstaigos direktoriaus įsakymai.
31. Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į Įstaigą, nepriklausomai
nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų.
32. Iškvietimai į namus vykdomi Įstaigos direktoriaus įsakymuose nustatyta tvarka.
33.Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti
jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti dirbančiam personalui.

V. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS
34. Pacientų teisės nevaržomos dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kilmės, socialinės padėties,
įsitikinimų ar pažiūrų ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių
35. Pacientas turi teisę gauti savalaikes ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:
35.1. pacientai gydomi pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintas diagnostikos ir gydymo
metodikas, atsižvelgiant į naujausias klinikines rekomendacijas;
35.2. konsultacijos metu užtikrinamas pagarbus sveikatos priežiūros specialistų elgesys, bei
garbės ir orumo nežeminančios paciento tyrimo ir gydymo sąlygos;
35.3. pacientai konsultuojami konfidencialumą užtikrinančiose patalpose;
35.4. konsultacijoje dalyvaujant trečiajai šaliai (šeimos nariui, globėjui, vertėjui, mokymo
proceso dalyviui ir kt.), prieš konsultaciją gaunamas žodinis paciento sutikimas, kad dalyvautų trečioji
šalis, pacientas informuojamas, kad bet kada gali pakeisti savo nuomonę;
36. Pacientai turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas
iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų ar iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip numato Lietuvos
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
37. Pacientai turi teisę laisvai pasirinkti (vaikams iki 16 m. ir neveiksniems asmenims parenka
tėvai arba globėjai) šeimos gydytoją. Savo pasirinkimą pacientas išreškia pildydamas SAM nustatytos
formos Prašymą prirašyti prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau- Prašymas), kartu
pacientas pasirašytinai supažindinamas su Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, raštu išreiškia savo valią
dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, užpildydamas ,,Paciento valios pareiškimą dėl
asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“, ,,Paciento sutikimą dėl konfidencialios informacijos

teikimo konkretiems asmenims“, prašymą ir sutikimą dėl asmens tapatybės identifikavimo bei
nuotolinės sveikatos paslaugos teikimo ryšio priemonėmis .
38. Paciento Prašyme registruotis gydymo įstaigoje, nurodoma: paciento vardas, pavardė,
gyvenamoji vieta, asmens kodas, kontaktinis telefonas, elektroninio pašto adresas, pasirinkto gydytojo
vardas, pavardė. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą klinikai moka 0.29 euro
mokestį.
39. Pacientas turi teisę į informaciją :
39.1. pacientas turi teisę gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas
ir jų kainas bei galimybes jomis pasinaudoti. Su mokamų paslaugų kainynu ir asortimentu pacientai
gali susipažinti registratūroje, interneto svetainėje www.altamedica.lt ir padalinių informaciniuose
stenduose;
39.2. pacientas turi teisę gauti informaciją žodžiu apie jam sveikatos priežiūros paslaugas
teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę
kvalifikaciją;
39.3. pacientas informuojamas (prisirašant prie gydymo įstaigos pasirašytinai) apie įstaigos
vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu įstaigoje.
39.4. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją iš
gydančio gydytojo žodžiu apie:
39.4.1. savo sveikatos būklę ar asmens, kuriam jis įstatymiškai atstovauja;
39.4.2. ligos diagnozę;
39.4.3. Įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus;
39.4.4. galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį;
39.4.5. gydymo prognozę;
39.4.6. kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti
siūlomo gydymo;
39.4.7. apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo.
39.4.8. 39.4.1-7 punktuose išvardintą informaciją gydytojas turi pateikti žodžiu vizito pas
gydytoją metu, atsižvelgdamas į paciento amžių, sveikatos būklę, jam suprantama forma,
paaiškindamas specialius medicinos terminus. Kiti sveikatos priežiūros specialistai šios informacijos
neteikia.
39.4.9. Gydytojas gali neteikti šių taisyklių 39.4. 1-7 punkte nurodytos informacijos tik Pacientų
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme (toliau – PTŽSAĮ) 5-tame straipsnyje 4-toje dalyje
nurodytais pagrindais. Toks sprendimas ir jo motyvacija privalomai dokumentuojami asmens sveikatos
kortelėje.
39.4.10. Informacija išvardinta 39.4.1-7 punkte negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią.
Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu asmens ambulatorinio
gydymo kortelėje.
40. Pacientas turi teisę sužinoti kito gydytojo nuomonę, pasirinkti kitą gydytoją, kai jis to nori.
Pacientas, norėdamas pakeisti šeimos gydytoją, registratūroje turi užpildyti Prašymą gydytis pas kitą
gydytoją.
41. Pacientas informuojamas, kad jam teikiant sveikatos priežiūros paslaugas gali dalyvauti
trečioji šalis (jo šeimos nariai, slaugytojos, advokatai ir kiti tretieji asmenys). Paciento sutikimas, kad
dalyvautų tretieji asmenys, gaunamas prieš pradedant teikti paslaugas. Pacientas informuojamas, kad
abiem pusėms priimtinomis sąlygomis, šeimos nariai ir kiti asmenys gali dalyvauti atliekant intymius
tyrimus ar procedūras (krūtų palpacija, rektalinis tyrimas, ginekologiniai tyrimai ir kiti.).
42. Pacientas turi teisę būti supažindintas su jo medicininiais dokumentais, išskyrus atvejus, kai
tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį

gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo
ribojimus gydantis gydytojas pažymi paciento asmens ambulatorinėje sveikatos kortelėje.
43. Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo
medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, sveikatos priežiūros
specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti netikslius,
neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga.
Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo,
papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia įstaigos direktorius.
44. Paciento psichikos ligonio teisės ypatumus susipažinti su paciento medicinos dokumentais
nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
46. Pacientas/jo atstovas (pateikę asmens dokumentą ir atstovavimą dokumentą) turi teisę
prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo medicinos dokumentų kopijos (per 3 darbo dienas). Ši
paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
47. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams turi būti pateikta jiems
suprantama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento ir jo tėvų ar globėjų, tai
diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio
paciento interesus.
48. Nepilnametis (nuo 16 iki 18 metų) pacientas turi teisę savarankiškai kreiptis į gydytoją, ir
spręsti dėl jam siūlomo gydymo.
49. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu (išskyrus
būtinosios pagalbos teikimo atvejus, kai pacientas negali išreikšti pats savo valios ir jeigu kiti teisės
aktai nenustato kitaip).
50. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuojamas, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar globėjai.
51. Pacientas turi teisę spręsti dėl savo gydymo. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos
sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip.
Paciento atsisakymas įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.
52. Pacientas turi teisę turėti savo atstovą (pagal įstatymą ar pagal pavedimą) :
52.1. pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina pats arba per savo atstovus;
52.2. įstatymų nustatytais atvejais pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina tik
per atstovus ar teismo leidimu;
52.3. atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir
savo asmens dokumentus;
52.4. Paciento nuo 16 metų atstovais gali būti: atstovai pagal įstatymą ir atstovai pagal pavedimą.
52.4.1.Pacientas nuo 16 metų gali pasirinkti atstovą pagal pavedimą. Šis atstovavimas
įforminamas notarine tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai gali nurodyti savo
medicinos dokumentuose.
52.4.2. Paciento atstovai pagal įstatymą :
52.4.2.1. nepilnamečiam pacientui iki 16 metų atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš
tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas;
52.4.2.2. nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, kuriam nustatyta institucinė globa (rūpyba),
atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys, pateikę atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
52.4.2.3. nepilnamečiam pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai
vertinti savo interesų, atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas;
52.4.2.4. pilnamečiam pacientui, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo
interesų, atstovauja jo atstovai pagal įstatymą: sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jo nėra, –
vienas iš šio paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš šio paciento pilnamečių vaikų, arba vienas iš šio
paciento pilnamečių brolių (seserų), arba vienas iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienas iš šio
paciento senelių. Į pilnamečio paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo

interesų, artimuosius dėl sutikimo būti atstovu pagal įstatymą kreipiamasi tokiu eiliškumu: į
sutuoktinį, sugyventinį (partnerį), tėvus (įtėvius), pilnamečius vaikus, pilnamečius brolius (seseris),
pilnamečius vaikaičius, senelius. Gavus vieno iš šių asmenų sutikimą būti atstovu pagal įstatymą, kitų
asmenų sutikimas nereikalingas. Šioje dalyje nurodyti asmenys nelaikomi pilnamečio paciento
atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą
arba pacientui nustatyta globa (rūpyba).
53.Atstovavimas neveiksniam ir ribotai veiksniam pacientui:
53.1.pacientui, pripažintam neveiksniu , atstovauja paskirti globėjai;
53.2.pacientas, teismo pripažintas ribotai veiksniu, teises ir pareigas prisiima, taip pat jas
įgyvendina pats tiek, kiek tų teisių jam nėra apribojęs teismas.
54. Pacientas turi teisę nuspręsti, ar dalyvauti mokymo ir mokslinio tyrimo procese.
54.1. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento
įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.
54.2. Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, vadovaujamasi nuostata,
kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.
54.3. Pacientas, pasirašytinai susipažinęs su Įstaigos, kurioje mokomi sveikatos priežiūros
specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas,
nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama
mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Jo rašytinis pareiškimas turi būti saugomas paciento
medicinos dokumentuose.
54.4. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento
asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką,
užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas.
Mokymo tikslais ši informacija gali būti naudojama užtikrinant asmens privatumą šių taisyklių
nustatyta tvarka.
55. Pacientų, kaip duomenų subjektų informacinėje sistemoje, teisės įgyvendinamos taip:
55.1. Pacientas (toliau – Duomenų subjektas) prisirašydamas prie Įstaigos šeimos gydytojo
ir/arba registruodamasis gauti sveikatos priežiūros paslaugas bei pasirašydamas, kad susipažino su
Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei jo asmens
duomenų tvarkymo Informacinėje sistemoje.
55.2. Duomenų subjektas, pateikęs asmeniškai paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis
Informacinės sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo
kopiją, turi teisę susipažinti su Informacinėje sistemoje tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti
informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys surinkti,
kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne trumpesnį nei 3
metų laikotarpį. Duomenų subjektui prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių
dienų nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos.
55.3. Jeigu Duomenų subjektas, susipažinęs su Informacinėje sistemoje tvarkomais savo asmens
duomenimis, nustato, kad Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys yra neteisingi ar
netikslūs, jis turi teisę asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, pateikti Informacinės
sistemos valdytojui rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jo asmens duomenis
patvirtinančius dokumentus, ar jų kopijas ir reikalauti ištaisyti Informacinėje sistemoje tvarkomus
neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Informacinės sistemos valdytojas, gavęs šiame
papunktyje nurodytą prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo
dienos, privalo patikrinti Informacinėje sistemoje tvarkomus prašymą pateikusio duomenų subjekto
asmens duomenis ir nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens
duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

55.4. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie
asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5
straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju, Duomenų subjektas privalo
asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti Informacinės sistemos valdytojui rašytinį
prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Informacinės sistemos valdytojas,
nustatęs, kad šiame papunktyje nurodytas duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas,
nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus
atvejus, ir apie tai informuoja Duomenų gavėjus.
55.5. Tinkamą Duomenų subjekto teisių įgyvendinimą užtikrina Informacinės sistemos
tvarkytojas, tvarkantis paciento duomenis.
55.6. Duomenų subjekto teisės uždrausti rodyti savo elektroninės medicininės istorijos (toliau –
EMI) duomenis įgyvendinamos taip:
55.6.1. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Informacinėje sistemoje, turi teisę
Informacinės sistemos valdytojo nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam tikrus
savo EMI esančius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi būti aiškiai įspėtas dėl galimų EMI
duomenų nerodymo pasekmių ir turi būti išreiškęs aiškų sutikimą dėl EMI duomenų nerodymo.
55.6.2. Duomenų subjekto EMI asmens duomenų, susijusių su užkrečiamosiomis ligomis,
psichikos susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais, rodymo uždraudimas įgyvendinamas
atsižvelgiant į tai reglamentuojančius teisės aktus.
55.6.3. Duomenų subjektas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų EMI asmens duomenų
nerodymą.
55.6.4. Teisę matyti visus duomenų subjekto EMI asmens duomenis, įskaitant duomenų subjekto
uždraustus rodyti tam tikrus EMI asmens duomenis, turi:
55.6.4.1. duomenų subjekto šeimos gydytojas ir sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys
būtinąją medicinos pagalbą pacientui;
55.6.4.2. sveikatos priežiūros specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę (teismo,
specializuotąją, psichiatrinę, psichologinę ar kitokią) ar teikiantys išvadas dėl duomenų subjekto darbo
profesinės rizikos sąlygomis;
55,6.4.3. karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai tokių duomenų
reikia duomenų subjekto (tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio
tarnautojo) karinei medicininei ekspertizei atlikti.
56. Pacientas, manydamas, kad Įstaigoje teikiant sveikatos priežiūros paslaugas yra pažeistos jo
teisės, turi teisę pateikti skundą. Skundai pateikiami administratoriui nustatytomis ir paskelbtomis
darbo valandomis.
57. Skundą pateikti gali pats pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tik tie skundai, kurie yra
paciento parašyti įskaitomai, valstybine kalba arba turi įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į
valstybinę kalbą, pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys
ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė.
58. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji
vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi.
59. Neįskaitomi, teisės aktų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma
grąžinimo priežastis.
60. Pacientas, pateikdamas skundą, privalo pateikti ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui
atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Pacientas, siųsdamas skundą elektroniniu paštu, turi jį pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.
61. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą
liudijantį dokumentą.

62. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo
teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
63. Įstaiga paciento skundą išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau
kaip per 20 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Jei skundą išnagrinėti per numatytą terminą
neįmanoma dėl objektyvių priežasčių, administracija apie tai raštu informuoja skundo pateikėją.
64. Nepatenkinti skundų nagrinėjimu pacientai turi teisę kreiptis į pacientų skundus
nagrinėjančias valstybės institucijas.
65. Turtinė ir neturtinė žala, padaryta pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginama Pacientų
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme (PTŽSAĮ) ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
66. Pacientas, dalyvaudamas sveikatinimo veikloje privalo:
66.1. rūpintis savo ir savo vaikų (įvaikių, globotinių) sveikata;
66.2. nepažeisti kitų asmenų ir pacientų teisių;
66.3. rūpintis savo sveikatos draudimu ir kreipti į Įstaigą tik įsitikinus, kad yra apdraustas
(išskyrus būtinosios pagalbos atvejus), priešingu atveju – už paslaugas mokėti savo lėšomis;
66.4. vykdyti medicinos darbuotojų nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką.
67. Lankydamasis Įstaigoje pacientas privalo:
67.1. gerbti Įstaigos darbuotojus ir kitus pacientus;
67.2. laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos;
67.3. netrukdyti medicinos darbuotojams vykdyti savo pareigų;
67.4. laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių,
psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos;
67.5. tausoti Įstaigos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka.
68. Pacientas privalo informuoti (atvykęs į registratūrą) apie pasikeitusį adresą ar kitus
kontaktinius duomenis.
69. Pacientas gydančiam gydytojui ar slaugos specialistui turi suteikti visą teisingą informaciją
apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo
metu, gydymo metodų netoleravimą ir pan., nes tik suteikęs visą išsamią informaciją apie save,
pacientas gali tikėtis progresyvaus medicininio gydymo.
70. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas,
patvirtina pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų,
gydantis gydytojas privalo išaiškinti pacientui riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas.

VI. PACIENTO SIUNTIMO GYDYMUI Į AMBULATORINĖS IR
STACIONARINĖS PAGALBOS GYDYMO ĮSTAIGĄ TVARKA

71. Paciento gydymo kitoje ambulatorinėje ir stacionarinėje įstaigoje tikslingumą nustato jį
gydantis gydytojas.
72. Esant būtinybei gydyti pacientą kitoje ambulatorinėje gydymo įstaigoje ar stacionare,
gydantis gydytojas, vadovaudamasis Sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, užpildo formą
E027/a „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas“. Tuomet pacientas gali vykti į rekomenduojamą
gydymo įstaigą. Į stacionarinę gydymo įstaigą pacientas pervežamas iškvietus greitąją medicinos
pagalbą (toliau – GMP).
73. Pacientui atsisakius vykti į kitą ambulatorinę ar stacionarinio gydymo įstaigą, arba atsisakius
vykti su GMP, gydytojas apie tai įrašo jo asmens sveikatos istorijoje, o pacientas tai patvirtina savo
parašu.

VII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ SU PACIENTAIS SPRENDIMO TVARKA
74. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir gydytojo ar kito medicinos darbuotojo, nesutarimą
sprendžia Įstaigos padalinio vadovas.
75. Jei Įstaigos padalinio vadovas negali priimti sprendimo dėl gydymo, tenkinančio abi puses –
pacientą išklauso ir apžiūri gydytojų konsultacinė komisija, kuri organizuojama artimiausią darbo
dieną.
76. Gydytojų konsultacinės komisijos sprendimą pacientas gali apskųsti Įstaigos direktoriui.
Atsakymas į raštišką kreipimąsi pateikiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
78. Jei pacientas elgiasi agresyviai, grasina, yra apsvaigęs nuo alkoholio, toksinių ar narkotinių
medžiagų, įstaigos medicinos personalas turi teisę iškviesti policiją.
79. Jei pacientas turi nusiskundimų dėl Įstaigos darbo tvarkos, juos gali pateikti raštu arba žodžiu
padalinio vadovui, Įstaigos direktoriui.
80. Jeigu paciento netenkina įstaigos direktoriaus atsakymas ar sprendimas, pacientas turi teisę
kreiptis į kitas valstybines institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. INFORMACIJOS APIE SVEIKTOS BŪKLĘ TEIKIMO
PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS TVARKA

81. Visa informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, asmeninio
pobūdžio informacija yra konfidenciali net ir po paciento mirties. Konfidencialios informacijos
saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Konfidenciali informacija gali būti suteikta
kitiems asmenims tik turint raštišką paciento sutikimą, arba jei tai numato Lietuvos Respublikos
įstatymai.
82. Neturint raštiško paciento sutikimo, informacija gali būti suteikta:
82.1. Įstaigos darbuotojams, kurie gydo, tiria, slaugo, registruotą pacientą;
82.2. nepilnamečio paciento tėvams arba globėjams, išskyrus tuos atvejus, kai tokios informacijos
suteikimas gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams; apie pavojingus paciento ketinimus,
keliančius grėsmę jo paties ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei, – teisėtvarkos ar kitoms institucijoms,
teisės aktų nustatyta tvarka turinčioms teisę gauti tokią informaciją;
82.3. reikalaujant teismui, prokuratūrai, policijai ar kitoms valstybės institucijoms, turinčioms
teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti tokią informaciją.
83. Visuomenės informavimo priemonių atstovai su pacientu kalbėti ar jį filmuoti/fotografuoti
įstaigoje ar jos teritorijoje gali tik informavę ir gavę rašytinį įstaigos direktoriaus bei to paciento
sutikimą.

IX. ASMENS SVEIKATOS ISTORIJOS IŠDAVIMO PACIENTUI
AR KITIEMS FIZINIAMS AR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA
84. Asmens sveikatos istorija yra įstaigos dokumentas, saugomas registratūroje ar archyve.
Paciento medicininius dokumentus iš vieno gydytojo kabineto į kitą gali pernešti tik medicinos
darbuotojai. Nei pacientas, nei jo atstovas neturi teisės patys šio dokumento nešioti, laikyti (saugoti) ar
išnešti iš įstaigos.

85. Pacientui pateikus raštišką prašymą, jo lėšomis (pagal įstaigoje galiojančius mokamų
paslaugų įkainius) gali būti daromos asmens sveikatos istorijos kopijos ar jos išrašai.
86. Pacientui persirašius į kitą pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jo asmens sveikatos
istorija išsiunčiama pagal tos įstaigos raštišką prašymą.

X. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ
PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA
87. Pacientai, atvykę į Įstaigą, turimus dirbinius iš brangių metalų, brangius protezus bei pinigus
saugo patys:
87.1. nepalieka spintose jų kabinamų drabužių kišenėse;
87.2. nepalieka be priežiūros prie gydytojo ir procedūrų kabinetų;
87.3. laukdami prie gydytojo ir procedūrų kabineto nepalieka jų saugoti kitiems pacientams;
87.4. daiktus saugo uždaruose krepšiuose, rankinėse.
88. Sutrikus paciento būklei, kurios metu prarandama sąmonė arba mirus pacientui, paciento
brangių daiktų bei pinigų išsaugojimu rūpinasi medicinos darbuotojai, prie kurių ši būklė išsivystė.
89. Prieš perduodant daiktus saugoti, sudaromos brangių daiktų bei pinigų sąrašas dviem
egzemplioriais. Kiekvieną egzempliorių pasirašo vertybes perimantis Įstaigos darbuotojas ir slaugytoja
ar gydytojas. Medicinos darbuotojui paliekamas vienas sąrašo egzempliorius, o kitas kartu su
saugojimui atiduodamais daiktais bei/ar pinigais dedamas į voką, kuris užklijuojamas bei
antspauduojamas ir paliekamas saugoti Įstaigos seife.
90. Pagerėjus paciento būklei, kurios metu buvo tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas ir
pacientui pareikalavus, brangūs daiktai bei pinigai grąžinami pacientui. Pacientas personalo
akivaizdoje atplėšia voką, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo sąraše, jog vertybes gavo.
91. Pacientui mirus, mirusio paciento atstovams (pateikus giminystę įrodančius asmens
dokumentus) pareikalavus, brangūs daiktai bei pinigai grąžinami paciento atstovui. Paciento atstovas
personalo akivaizdoje atplėšia voką, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo sąraše, jog vertybes
gavo. Paciento atstovo pasirašytas sąrašas įklijuojamas į paciento asmens sveikatos istoriją ir joje
saugomas.
92. Kilus ginčui dėl brangių daiktų bei pinigų saugojimo bei grąžinimo, pacientas/paciento
atstovas privalo kreiptis į Įstaigos administraciją.

X. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

93. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pirmadieniais – penktadieniais
nuo 8.00 val. iki 19.00 val.
94. Darbuotojai dirba pamainomis pagal iš anksto patvirtintus darbo grafikus. Medicinos
darbuotojų darbo grafikai skelbiami administracijos informaciniuose stenduose bei nurodomi ant
kabinetų durų.
98. Iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis (pirmadieniais – penktadieniais)
nuo 8.00 val. iki 11.00 val.
95. Įstaigos nedarbo metu asmens sveikatos priežiūros paslaugos prie jos prisirašiusiems
gyventojams teikiamos LSMU Kauno ligoninėje Josvainių g. 2, Priėmimo – skubios pagalbos
skyriuje.
96. Įstaigos administracijos darbo laikas yra nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
97. Darbuotojas savo pietų pertraukos metu gali palikti darbo vietą arba pasilikti joje.

XI. BENDROSIOS ĮSTAIGOS VIDAUS TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ

REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

98. Įstaigos teritorija ir patalpos turi būti švarios, tvarkingos, reguliariai vėdinamos.
99. Įstaigos patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.
100. Įstaigos darbuotojams draudžiama įstaigoje būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo
alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.
101. Įstaigos darbuotojai privalo elgtis su pacientais ir kolegomis pagarbiai, mandagiai, taktiškai
palaikyti dalykinę darbo atmosferą.
102. Darbuotojams draudžiama Įstaigoje organizuoti komercinius, politinius ir kitus su tiesiogine
veikla nesusijusius renginius.
103. Darbuotojo netaktiškas elgesys pacientų ar kolegų atžvilgiu svarstomas Įstaigos etikos
komisijoje.
104. Įstaigos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros
energiją ir kitus materialinius išteklius.
105. Programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir kanceliarinėmis bei kitomis
priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
106. Darbo vietoje privaloma laikytis darbo saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų,
vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių
su darbo sauga, nuostatomis, Įstaigos direktoriaus įsakymais.
107. Įstaigos darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems įrenginiams ir tinkamai
sutvarkytai darbo vietai.
108. Įstaigos darbuotojai savo veikla privalo nepažeisti aplinkos kokybės normatyvų ir standartų,
laikytis atliekų nukenksminimo tvarkos, privalo žinoti (pagal savo kompetenciją) reagentų
sandėliavimo, išfasavimo ir transportavimo tvarką, nukenksminimo būdus.
109. Įstaigos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią
ir tvarkingą medicininę aprangą.
110. Darbo metu įstaigos darbuotojai privalo segėti vardo korteles.
111. Įstaigos darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik
darbuotojui esant.
112. Įstaigos darbuotojas, baigęs darbą, turi sutvarkyti darbo vietą, išjungti elektros prietaisus,
uždaryti langus ir užrakinti patalpas.
113. Įstaigos darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip
nustatyta teisės aktuose.
114. Įstaigos administracija neatsako už darbuotojų asmeninius daiktus, nesusijusius su
tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.
115. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
116. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos Įstaigos internetiniame puslapyje www.altamedica.lt ,
informaciniame stende.
117. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos pasikeitus Įstaigos darbo organizavimui, ar
atitinkamiems teisės aktams.

XII. PACIENTO ELGESIO TAISYKLĖS NEDARBINGUMO METU
118. Gydytojas, išduodamas elektroninį pažymėjimą, laikinai nedarbingu pripažintą asmenį
pasirašytinai (asmens medicininiuose dokumentuose) supažindina su elgesio taisyklėmis nedarbingumo

metu bei prievole Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdybos) kvietimu atvykti į asmens sveikatos
priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) posėdį darbingumui patikrinti.
Asmens ryšiams palaikyti duomenis – telefono numerį, jei jo neturi – asmens faktinės gyvenamosios
vietos adresą gydytojas įveda į elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistemą (toliau-EPTS) bei nurodo
asmens medicininiuose dokumentuose.
119. Laikinojo nedarbingumo metu asmuo privalo vykdyti gydytojo nurodymus ir elgtis taip, kad
jo netinkami veiksmai neužtęstų ligos ar sergančio šeimos nario slaugos trukmės. Fondo valdybos ar
jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus, laikinai
nedarbingu pripažintas asmuo turi atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
120. Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai laikinai nedarbingu
pripažintas asmuo:
120.1. gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į GKK posėdį;
120.2. nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;
120.3. neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų;
120.4. atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
120.5. dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo);
120.6. vartojo alkoholį, narkotikus, toksines ar psichotropines medžiagas;
120.7. elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti laikinojo nedarbingumo trukmę.
121. Elgesio taisyklių pažeidimais taip pat laikomi atvejai, kai asmuo, kuriam išduotas
elektroninis pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti, jo neslaugo ar neprižiūri.
122. Jeigu nedarbingumo laikotarpiu buvo pažeistos elgesio taisyklės, išduodant kitą elektroninį
pažymėjimą EPTS nurodoma pažeidimo data ir pažeidimo pobūdis.
123. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims ir bedarbiams turi teisę nustatyti ir
Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausiasis specialistas (nedarbingumo kontrolei), remdamasis
dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Kai elektroniniai pažymėjimai išduodami
vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, žvalgybos institucijose pagal žvalgybos pareigūno tarnybos
sutartį tarnaujantiems asmenims, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Kalėjimų departamento prie Teisingumo
ministerijos bei jam pavaldžių įstaigų ir įmonių pareigūnams, elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę
nustatyti institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas.