SCERTS modelio pritaikymas Lietuvoje

Projekto vykdytojas: UAB “MEDGINTRAS”

Projekto pavadinimas: SCERTS modelio pritaikymas Lietuvoje

Projekto kodas: LT03-2-SADM-K01-035

Tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma: Projektui įgyvendinti skiriama iki 230748,42 eurų, iš kurių iki 196 136,16 eurų yra Europos ekonominės erdvės finansavimo mechanizmo lėšos ir iki 34 612,26 eurų yra bendrojo finansavimo lėšos.

Sutarties pasirašymo data: 2021 m. birželio 11 d.
Projekto įgyvendinimo terminas: 2021 m. birželio 11 d. – 2023 m. gruodžio 11 d.

 

Autizmo spektro sutrikimai yra viena plačiausiai tyrinėjamų vaikų psichiatrijos sričių, tačiau Lietuvoje su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais dirbantiems specialistams bei jų šeimoms labai trūksta bendrosios informacijos apie šių sutrikimų ypatumus, kuri galėtų padėti tiksliau parinkti ir taikyti reikiamą gydymo metodiką. Šiuo metu Lietuvoje naudojami metodai orientuoti į elgesio terapiją, tačiau trūksta į santykį orientuotų modelių. Kita problema ta, jog visi medicinos centrai skirti suteikti pagalbą šeimoms auginančioms vaikus su specialiais poreikiais yra išsidėstę didžiuosiuose Lietuvos miestuose, mažesnės savivaldybės stokoja patyrusių specialistų bei resursų.

SCERTS MODELIS

SCERT – Socialinis – komunikacinis, emocijų reguliavimo ir transakcinės pagalbos modelis. Šią metodiką galima sklandžiai taikyti Lietuvoje, kadangi modelis orientuojasi į vaikų ir paauglių psichiatrus, psichologus, ergoterapeutus, logopedus, socialinius darbuotojus, pedagogus. Daugelis šių specialistų savo praktikoje susiduria su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, tačiau neretai stokoja žinių, kaip konkrečiai tokiems vaikams galima padėti.

SCERTS metodika išsiskiria tuo, jog ji apima įvairias vaiko raidos sritis (komunikacinę, socio-emocinę, kognityvinę ir motorinę) ir labiau nei kitos naudojamos metodikos, taikosi į psichoemocinę būseną. Projekto metu bus glaudžiai bendradarbiaujama su mažosiomis Lietuvos savivaldybėmis – Joniškio r., Kaišiadorių r., Kazlų Rūdos bei Varėnos r., taip mažinant sveikatos teikiamų paslaugų atskirtį tarp Lietuvos didelių miestų ir mažų miestelių. Dvišalė partnerystė su Norvegijos psichoanalizės institutu užtikrins didesnę metodikos sklaidą bei papildys ją Norvegijoje naudojamomis praktikomis dirbant su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais.

PROJEKTO SIEKIS

Šiuo projektu bus siekiama mažinti teikiamų sveikatos paslaugų netolygumus tarp Lietuvos savivaldybių bei prisidėti prie paslaugų trūkumo mažinimo pasirinktai tikslinei grupei. Kadangi didžiausia koncentracija patyrusių specialistų yra Lietuvos didžiuosiuose miestuose, šis projektas orientuojasi į mažąsias savivaldybes, kuriose stinga specialistų, kurie mokėtų naudoti ir pritaikyti inovatyvius gydymo metodus darbui su specialiųjų poreikių vaikais. Projektu siekiama apmokant specialistus pritaikyti naują Lietuvoje SCERTS metodiką darbui su ASS turinčiais vaikais. Šią metodiką galima sklandžiai taikyti Lietuvoje, kadangi šalyje pacientams prieinamos visų modelyje dalyvaujančių specialistų paslaugos – vaikų ir paauglių psichiatrų, psichologų, ergoterapeutų, logopedų, pedagogų, socialinių darbuotojų, spec. pedagogų. Daugelis šių specialistų savo praktikoje susiduria su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų, tačiau neretai stokoja žinių, kaip konkrečiai tokiems vaikams galima padėti. Lietuvoje stinga visus šiuos specialistus apjungiančių darbo strategijų, kad pagalba būtų nuosekli, apimanti visas vaiko gyvenimo sritis – tiek sveikatos specialistus, tiek pedagogus, tiek šeimos ir draugų aplinkas. ASS turinčių vaikų šeimoms dažnai neužtenka pinigų pirkti visų reikiamos komandos narių reguliarias paslaugas visus metus, kadangi dalies specialistų pagalba iš valstybės biudžeto teikiama tik labai ribotą skaičių kartų per metus. Remiantis moksliniais įrodymais pagrįsta SCERTS metodika, kuri apima vaiko išplėstinę šeimą, mokyklą bei socialinę aplinką, teikiama nuosekli, kompleksinė pagalba, kuri grindžiama ne tik fizine gerove, bet ir socialiniais įgūdžiais, emocijų reguliavimu bei moko problemų sprendimo įgūdžių.

PROJEKTO TIKSLAS

UAB „Medgintras“ vykdomo projekto „SCERTS modelio pritaikymas Lietuvoje“ tikslas – sveikatos paslaugų netolygumų mažinimas, adaptuojant Lietuvoje nenaudotą medotiką darbui su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, apmokant specialistus bei išplėstinės šeimos narius. Šis tikslas tiesiogiai atliepia bendrą programos „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ pagal 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ tikslą – prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas.

Atsižvelgus į esamas problemas bei įvertinus teikiamų paslaugų trūkumus tikslinei projekto grupei, siekiama prasmingų pokyčių Lietuvos vaikams. Sudarytas veiksmų planas nurodantis projekto eigą bei tęstinumą:
1. Iš užsienio įsigyti, paruošti ir adaptuoti naudojimui, Lietuvoje dar netaikomą, SCERTS metodiką.
2. Pasitelkiant metodiką ir partnerio žinias, apmokyti specialistus ir išplėstinės šeimos narius mažosiose savivaldybėse, taip mažinant teikiamų sveikatos paslaugų atskirtį tarp savivaldybių.
3. Viešinti projektą ir juo pasiektus rezultatus naudojantis Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis ir mažinti stigmatizaciją visuomenėje.
4. Įgyvendinti užsibrėžtus dvišalės partnerystės tikslus, bendradarbiaujant su specialistais, dirbančiais su ASS turinčiais vaikais bei jų šeimomis.
5. Užtikrinti projekto rezultatų tvarumą po projekto pabaigos. Tai užtikrinama vykdant veiklas, susijusias su specialistų mokymu, suteikti sąlygas jau apmokytiems specialistams kelti savo kompetenciją bei suteikti metodika paremtas paslaugas vaikams, turintiems ASS. Taip pat, suburti bendruomenę, kuri naudotųsi projekto rezultatais, keistųsi gerąja praktika kasdieninėje veikloje.

Pasiekus užsibrėžtus uždavinius, UAB „Medgintras“ kartu su partnere įgyvendinamas projektas pristatys Jungtinėje Karalystėje sukurtą, iš „Brookes Publishing“ (JAV) įsigytą ir Lietuvai adaptuotą SCERTS metodiką, kuri iki šiol nebuvo taikoma Lietuvoje bei apmokys Joniškio r., Kaišiadorių r., Kazlų Rūdos, Varėnos r. savivaldybių specialistus, dirbančius su vaikais, turinčiais ASS bei jų išplėstinės šeimos narius. SCERTS modelis buvo sukurtas padėti vaikams, turintiems ASS, įgyti socialinio bendravimo įgūdžių ir užtikrinti spartesnę natūralią raidą, suteikiant darbo metodus tiek specialistams, tiek šeimos atstovams ir bendruomenės nariams. Šios metodikos tikslas – sukurti spontanišką funkcionalų bendravimą ir santykius su bendraamžiais bei suaugusiais, išmokinti susitvarkyti su kasdieniniais iššūkiais ir prisitaikyti prie dinamiškos aplinkos, gebant reguliuoti savo emocines reakcijas.
2. Bendruomenė. Į programą bus įtraukiami savivaldybės adminstracijos atstovai, švietimo skyriaus vadovai, kurie organizuoja visą bendrą pagalbą vaikui. Gilinti žinias bus kviečiami socialiniai darbuotojai, kurių tiesioginis darbas yra specialiųjų poreikių vaikų integracija visuomenėje, adaptacija bendruomenėje įtraukiant juos ir jų šeimas į konkrečioje aplinkoje vykdomas grupines veiklas.
3. Mokykla. Mokymuose dalyvaus mokytojai, bus skatinami dalyvauti mokyklos administracijos atstovai. Viena iš pagrindinių sričių, kuriose taikoma SCERTS metodika – mokykla. Mokykloje su modeliu susipažinę pedagogai ir spec. pedagogai taikys išmoktas technikas ir kurs naują santykį su ASS turinčiu vaiku. Modelyje akcentuojamas ne tik mokytojų, bet visos klasės vaikų įtraukimas, kurie skatinami empatiškai reaguoti į ASS vaiką.
4. Draugai. Vaikų bendravimą organizuoja bei stipriai veikia tėvai ir mokymo įstaigos darbuotojai, todėl draugai įtraukiami per artimųjų ir mokytojų mokymą. Draugai bus įtraukti skatinti bendravimą, padėti kurti draugiškus santykius, iškilus sunkumams, suteikti pagalbą. Draugų įtrauktis bus aptariama II ir III mokymų etape, o procesas aptariamas individualiose konsultacijose.

Viso projekto ir viešinimo metu bus siekiama ne tik tiesiogiai padėti vaikams turintiems ASS, bet ir skleisti informaciją apie ASS, siekiant daryti teigiamą įtaką visuomenės požiūriui ir mažinti patiriamą socialinę atskirtį asmenims turintiems psichologinių sutrikimų.

Projekto įgyvendinimo metu naudojama nauja Lietuvoje SCERTS metodika atliepia tikslinės grupės –vaikų, turinčių ASS bei jų šeimos narių poreikius.
Užtikrinti sėkmingą projekto eigą, šio projekto įgyvendinimui būtinos EEA ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos, kurios bus naudojamos metodikai įsigyti, mokomajai medžiagai paruošti, specialistų bei vaikų, turinčių ASS, šeimos narių apmokymui, gautų rezultatų analizavimui, projekto viešinimui, taip mažinant teikiamų paslaugų trūkumą tikslinei grupei.

Specialistai sutaria, jog psichikos sveikatos paslaugų vaikams pasiekiamumas ir kokybė Lietuvoje yra nepakankama. Tačiau šis atotrūkis yra dar didesnis specialiųjų poreikių turintiems vaikams, o ypatingai – ASS turintiems vaikams. Tiek vaikams, tiek jų šeimoms ir specialistams ypatingai trūksta įrodymais pagrįstų bei finansiškai prieinamų intervencijų, kurios apimtų ne tik tam tikros srities ugdymą, tačiau prisidėtų prie visapusiško raidos stiprinimo.
Taigi, šis projektas prisideda prie sveikatos netolygumų mažinimo, adaptuojant Lietuvoje naują, mokslu grįstą ir inovatyvią metodiką, orientuojantis į pažeidžiamiausią specialiųjų poreikių turinčią tikslinę grupę – vaikus su ASS bei apmokant vietos specialistus, dirbančius mažosiose savivaldybėse.

TIESIOGINĘ PROJEKTO NAUDĄ GAUNANTI TIKSLINĖ GRUPĖ

Tiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė yra specialiųjų poreikių vaikai (turintys elgesio ir emocijų sutrikimus, negalią ar raidos sutrikimus), šiuo atveju, autizmo spektro ir su tuo susijusius raidos sutrikimus turintys vaikai. Taip pat tiesioginę nauda gauna šių vaikų šeimos nariai bei specialistai dirbantys su specialiųjų poreikių vaikais (psichiatrai, psichologai, ergoterapeutai, logopedai, socialiniai darbuotojai, pedagogai), kadangi jie dalyvaus mokymuose. Tėvai projekto metu ugdys bendrąsias kompetencijas ir bus apmokyti kaip taikyti SCERTS metodiką kasdieniame gyvenime, o specialistai ugdys specifines kompetencijas darbui su vaikais.

NETIESIOGINĘ PROJEKTO NAUDĄ GAUNANTI TIKSLINĖ GRUPĖ

Netiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė yra Kaišiadorių, Joniškio, Varėnos bei Kazlų Rūdos savivaldybės, kuriose bus vykdomas projektas, taip pat šių savivaldybių ugdymo įstaigos, vietos bendruomenės, vaikų turinčių autizmo spektro sutrikimų draugai/klasiokai bei projekto partneris, su kuriuo bus keičiamasi žiniomis taikant naujus autizmo spektro sutrikimų gydymo ir ugdymo metodus.

Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Norvegijos Psichoanalizės institutas (https://www.psykoanalyse.no/)

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *